Všeobecné obchodné podmienky pre servis motorových vozidiel

Obchodná spoločnosť Auto Gábriel, s.r.o. Košice za účelom podrobnejšej úpravy vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o dielo pre servis motorových vozidiel uzatváranej so zákazníkmi, vydáva tieto všeobecné obchodné podmienky

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Obchodná spoločnosť Auto Gábriel, s.r.o. Košice, so sídlom Osloboditeľov č. 70, 040 17 Košice , IČO: 31 699 090, IČ DPH: SK2020481771, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sro, vlož. č.: 5424/V (ďalej aj „Zhotoviteľ“), sa v rámci svojej podnikateľskej činnosti zaoberá tiež vykonávaním servisu motorových vozidiel – údržbou, opravami a úpravami motorových vozidiel.

1.2. V rámci servisu motorových vozidiel Zhotoviteľ vykonáva/poskytuje servisné služby, ktorými sú najmä odborné servisné prehliadky vozidiel, odstránenie vád vozidiel, odstránenie porúch vozidiel, odstránenie následkov poškodenia vozidiel, odstránenie účinkov opotrebovania vozidiel, výmena náhradných dielov (súčiastok) vozidiel a prevádzkových hmôt, zmeny vozidiel a ich vlastností, to všetko vrátane dodania potrebných výrobkov (súčiastok, náhradných dielov, doplnkov, príslušenstva iného tovaru) a ďalších materiálov (najmä mazív a iných prevádzkových hmôt).

1.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „VOP“) majú povahu obchodných podmienok v zmysle ust. § 273 Zákona. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej aj „Obchodný zákonník“) a upravujú práva a povinnosti, ktoré vznikajú medzi Zhotoviteľom a jeho zákazníkmi v rámci servisu motorových vozidiel Zhotoviteľom a vzťahujú sa na zmluvné vzťahy Zhotoviteľa na jednej strane a zákazníkov – fyzických osôb alebo právnických osôb na druhej strane (ďalej aj „Zákazník“ alebo podľa povahy veci aj „Objednávateľ“), ktoré sa týkajú vykonávania servisu motorových vozidiel Zákazníkov Zhotoviteľom.

1.4. Tieto VOP sa vzťahujú na každú zmluvu uzatvorenú medzi Zhotoviteľom a Zákazníkom ako objednávateľom v akejkoľvek forme (Zhotoviteľom potvrdená objednávka Objednávateľa, Zhotoviteľom vystavený zákazkový list potvrdený Zákazníkom, individuálna zmluva o dielo, rámcová zmluva o dielo, iná servisná zmluva), na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre Zákazníka údržbu, opravu alebo úpravu motorového vozidla (ďalej aj „Zmluva“).

1.5. Platné VOP sú zverejnené na webovom sídle Zhotoviteľa: https://www.gabriel.sk/vseobecne-obchodne-podmienky/ (ďalej aj „Webové sídlo“) a v každej prevádzke Zhotoviteľa. V prípade rozporu VOP zverejnených na Webovom sídle a VOP zverejnených v prevádzke Zhotoviteľa je rozhodujúce znenie VOP zverejnené na Webovom sídle.

1.6. VOP sú záväzné pre všetkých Zákazníkov a upravujú práva a povinnosti Zhotoviteľa a Zákazníka týkajúce sa vykonania údržby, opravy alebo úpravy motorového vozidla Zákazníka Zhotoviteľom, ktoré nie sú v Zmluve osobitne upravené. Ak Zhotoviteľ a Zákazník v jednotlivých prípadoch podľa Zmluvy dojednali podmienky týkajúce sa vykonania údržby, opravy alebo úpravy vozidla odlišne od týchto VOP, zmluvný vzťah medzi Zhotoviteľom a Zákazníkom sa bude v tých častiach, ktoré sú Zmluvou dojednané odlišne od týchto VOP, prednostne spravovať ustanoveniami Zmluvy.

1.7. Zmluva sa považuje za uzavretú okamihom podpisu osobitnej písomnej zmluvy oboma zmluvnými stranami alebo okamihom podpisu Zhotoviteľom vystaveného zákazkového listu Objednávateľom.

1.8. Zmluva sa uzatvára podľa slovenského práva a všetky právne vzťahy, ktoré vzniknú zo Zmluvy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Na práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú Zmluvou alebo VOP osobitne upravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. Zmluvný vzťah založený Zmluvou je na základe dohody zmluvných strán v zmysle ust. § 262 Obchodného zákonníka obchodným záväzkovým právnym vzťahom. V prípade, že sa so Zhotoviteľom uzatvára spotrebiteľská zmluva podľa osobitného predpisu (ďalej aj „Spotrebiteľská zmluva“) a Zákazník sa považuje za spotrebiteľa podľa osobitného predpisu (ďalej aj „Spotrebiteľ“), na právne vzťahy medzi Zhotoviteľom a Zákazníkom sa použijú ustanovenia Zmluvy a ustanovenia týchto VOP v rozsahu, v akom neodporujú ustanoveniam osobitných predpisov o Spotrebiteľských zmluvách a iným ustanoveniam osobitných predpisov upravujúcich práva a povinnosti Spotrebiteľov (ďalej aj „Ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách“). Ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách podľa predchádzajúcej vety sa použijú len vtedy, ak je to zároveň na prospech zmluvnej strany, ktorá je Spotrebiteľom. Na všetky právne vzťahy (práva a povinnosti), ktorých účastníkom je spotrebiteľ, sa vždy prednostne použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, aj keď by sa inak mali použiť normy obchodného práva, pričom vo zvyšnom rozsahu rešpektujúc Ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách, sa použije Zmluva, tieto VOP a Obchodný zákonník. Pojem Zákazník (Objednávateľ) sa použije aj v prípade, kde podľa tohto ustanovenia by sa inak použil pojem Spotrebiteľ.

2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať určité dielo, ktorým sa rozumie údržba, oprava, úprava motorového vozidla, poskytnutie doplnkových služieb (najmä no nie výlučne umývacie programy, uskladnenie pneumatík, sprostredkovanie vykonania technickej kontroly, emisnej kontroly) a to v tomto rozsahu jednotlivo, v úhrne alebo v ich spoločnej kombinácii (ďalej aj „Dielo“) v rozsahu špecifikovanom v Zmluve a záväzok Zákazníka zaplatiť cenu za vykonanie tohto Diela. Objednávateľom podľa Zmluvy je Zákazník označený ako objednávateľ v Zmluve (ďalej aj „Objednávateľ“). Zhotoviteľ sa na základe Zmluvy zaväzuje na vlastné náklady a v dojednanom čase vykonať pre Objednávateľa Dielo v dohodnutom rozsahu a Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za vykonanie Diela dohodnutú cenu za podmienok dohodnutých v Zmluve. Ak zo Zmluvy alebo z povahy Diela nevyplýva niečo iné, môže Zhotoviteľ vykonať dielo ešte pred dojednaným časom. Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať.

2.2. Súčasťou vykonania Diela môže byť aj dodanie náhradných dielov, prevádzkových hmôt a iných výrobkov Zhotoviteľom a to podľa povahy Diela.

2.3. Zhotoviteľ v súvislosti s vykonaním Diela vystaví Objednávateľovi zákazkový list, ktorý obsahuje najmä dátum vystavenia zákazkového listu, číslo objednávky (zákazkového listu), označenie motorového vozidla, súpis objednaných servisných služieb, odhadovanú cenu servisných služieb, čas pristavenia vozidla a predpokladaný čas vykonania servisných služieb (ďalej aj „Zákazkový list“). Podpisom Zákazkového listu Objednávateľom a Zhotoviteľom uzatvárajú Objednávateľ a Zhotoviteľ Zmluvu podľa týchto VOP, na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre Objednávateľa Dielo – údržbu, opravu alebo úpravu motorového vozidla, špecifikované v Zákazkovom liste (ďalej aj „Servisné služby“) a/alebo dodať iné diely či výrobky podľa Zmluvy. Rozsah Diela je stanovený výlučne Zákazkovým listom a potvrdený (podpísaný) Zhotoviteľom a Zákazníkom (Objednávateľom). Rozsah Diela a Servisných služieb uvedený v Zákazkovom liste je možné meniť na základe dohody medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom.

2.4. Za motorové vozidlo, na ktorom sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre Objednávateľa Dielo a dohodnuté Servisné služby, sa považuje motorové vozidlo, ktorého vlastníkom, držiteľom alebo užívateľom je Objednávateľ, a ktoré je špecifikované v Zákazkovom liste (ďalej aj „Vozidlo“). Zhotoviteľ nie je povinný skúmať vlastnícke právo, oprávnenosť držby či užívacie právo k vozidlu Objednávateľa. Podpísaním Zákazkového listu platí nevyvrátiteľná domnienka, že Zhotoviteľ postupoval s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že Objednávateľovi svedčí oprávnenie nakladať s Vozidlom. V prípade neskoršieho preukázania, že Objednávateľovi nesvedčí a/alebo nesvedčilo vlastnícke právo, oprávnenosť držby, užívacie právo k vozidlu či dobrý úmysel, Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za škodu, bezdôvodné obohatenie či zodpovednosť podľa iných právnych predpisov súkromného či verejného práva, ktorá vznikla alebo môže vzniknúť Objednávateľovi, vlastníkovi Vozidla či oprávnenému držiteľovi Vozidla.

2.5. Ak sa v týchto VOP uvádza pojem Servisné služby, rozumie sa tým zároveň aj vykonanie Diela podľa Zmluvy či VOP.

2.6. Cenu za Servisné služby (Dielo) podľa Zmluvy je povinný uhradiť Objednávateľ bez ohľadu na to, či mu svedčí vlastnícke právo, oprávnená či neoprávnená držba alebo iné užívacie právo k Vozidlu.

3. SPÔSOB DODANIA

3.1. Predpokladom pre vykonanie Servisných služieb je odsúhlasenie a podpis Zákazkového listu Objednávateľom a pristavenie Vozidla do prevádzky Zhotoviteľa uvedenej v Zákazkovom liste Objednávateľom, ak z dohody Objednávateľa a Zhotoviteľa nevyplýva, že Zhotoviteľ sám prevezme Vozidlo u Objednávateľa.

3.2. Servisné služby budú vykonané v rozsahu stanovenom Zákazkovým listom, ktorý Zhotoviteľ spíše a vystaví podľa požiadaviek Objednávateľa, na podklade predbežnej obhliadky Vozidla. Za takto určený rozsah požiadaviek zodpovedá výlučne Objednávateľ. Pri vykonávaní diela postupuje Zhotoviteľ samostatne a nie je pri určení spôsobu vykonania diela (v rozsahu požiadaviek Objednávateľa) viazaný pokynmi Objednávateľa.

3.3. Zhotoviteľom vystavený a podpísaný Zákazkový list musí byť podpísaný alebo písomne potvrdený Objednávateľom. Podpisom alebo písomným potvrdením Zákazkového listu Objednávateľ potvrdzuje správnosť údajov uvedených v Zákazkovom liste a objednáva Servisné služby uvedené v Zákazkovom liste. Zhotoviteľ podpisom Zákazkového listu potvrdzuje prijatie objednávky Servisných služieb. Zákazkový list sa považuje za potvrdenie Zhotoviteľa o prevzatí objednávky Servisných služieb. Za písomné potvrdenie Zákazkového listu sa na účely Zmluvy a týchto VOP považuje aj jeho potvrdenie elektronickými prostriedkami (mailom na adresu, ktorú uviedol Objednávateľ v Zákazkovom liste).

3.4. Pokiaľ Zhotoviteľ prevezme od Zákazníka Vozidlo na vykonanie Servisných služieb pred obhliadkou Vozidla a vystavením Zákazkového listu, Zhotoviteľ po pristavení Vozidla do jeho prevádzky vykoná jeho obhliadku a vystaví Zákazkový list, ktorý bez zbytočného odkladu odošle Zákazníkovi. Zákazník je povinný Zákazkový list bezodkladne potvrdiť alebo oznámiť Zhotoviteľovi, že o vykonanie Servisných služieb v zmysle Zákazkového listu nemá záujem. Ak Zákazník nepotvrdí Zákazkový list v lehote do 3 (troch) dní od jeho doručenia, má sa za to, že o vykonanie Servisných služieb v zmysle Zákazkového listu nemá záujem a je povinný si na vlastné náklady a nebezpečenstvo sám prevziať Vozidlo v prevádzke Zhotoviteľa najneskôr nasledovný pracovný deň od márneho uplynutia lehoty na potvrdenie Zákazkového listu. V prípade omeškania Zákazníka s prevzatím Vozidla podľa tohto bodu VOP má Zhotoviteľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania, pričom zmluvná pokuta predstavuje kompenzáciu nákladov Zhotoviteľa spojených so skladovaním a opatrovaním Vozidla, tým nie je dotknuté právo Zhotoviteľa na náhradu škody a/alebo vydanie bezdôvodného obohatenia. Zhotoviteľovi vzniká márnym uplynutím lehoty podľa tohto odseku a neprevzatím vozidla Objednávateľom vo vzťahu k Vozidlu zádržné právo na zabezpečenie pohľadávok Zhotoviteľa.

3.5. O objednávke Servisných služieb týkajúcich sa odstránenia škody na Vozidle, ktorá vznikla v dôsledku poistnej udalosti, Zhotoviteľ vystaví osobitný (samostatný) Zákazkový list. Objednávateľ zodpovedá Zhotoviteľovi za škodu, ak nepravdivo uvedie informácie o poistnej a/alebo škodovej udalosti.

3.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Servisné služby s náležitou odbornou starostlivosťou, riadne a v dohodnutom čase, v súlade s pokynmi a pravidlami výrobcu Vozidla alebo dodávateľa jednotlivých jeho súčastí, resp. náhradných dielov. Pri vykonaní Servisných služieb je Zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky záväzné technické normy.

3.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonaní Servisných služieb použiť náhradné diely schválené a/alebo odsúhlasené výrobcom Vozidla a/alebo výrobcom Vozidla predpísané a/alebo schválené prevádzkové hmoty, ak Objednávateľ výslovne neurčí inak.

3.8. Ak Zhotoviteľ pri prevzatí Vozidla alebo pri vykonaní Servisných služieb zistí, že na Vozidle boli vykonané neodborné technické alebo mechanické zásahy, že došlo k výmene niektorých dielov Vozidla, k manipulácii s tachometrom Vozidla, že Vozidlo je nadmerne opotrebované alebo je karoséria Vozidla zjavne poškodená, o týchto skutočnostiam upovedomí Objednávateľa a tieto sa zaznamenajú. Zhotoviteľ nie je povinný prevziať Vozidlo a/alebo vykonať Servisné služby ak zistí, že neodborné technické alebo mechanické zásahy, výmena niektorých dielov Vozidla, manipulácia s tachometrom Vozidla, nadmerné opotrebenie Vozidla a/alebo zjavné poškodenie karosérie Vozidla neumožňujú z jeho strany vykonať Objednávateľom požadované Servisné služby. Zhotoviteľ má takéto právo aj v prípade, že tieto skutočnosti vyšli najavo neskôr a to aj po vystavení a podpísaní Zákazkového listu. V takomto prípade má Zhotoviteľ právo od zmluvy odstúpiť.

3.9. Ak Objednávateľ podľa údajov uvedených v Zákazkovom liste požaduje vydanie vymenených náhradných dielov (súčiastok), Zhotoviteľ mu tieto vydá pri odovzdaní Vozidla po vykonaní Servisných služieb a Objednávateľ sa zaväzuje vymenené náhradné diely (súčiastky) prevziať súčasne s prevzatím Vozidla po vykonaní Servisných služieb. Ak Objednávateľ vymenené náhradné diely (súčiastky) najneskôr pri prevzatí vozidla neprevezme alebo ich odmietne prevziať, dáva týmto neodvolateľný súhlas Zhotoviteľovi, aby s nimi naložil podľa vlastného uváženia a v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

3.10. Zhotoviteľ je v súvislosti s vykonaním Servisných služieb oprávnený na náklady Objednávateľa uskutočniť skúšobnú jazdu Vozidla v potrebnom rozsahu, a to s prihliadnutím na povahu objednaných Servisných služieb. Zhotoviteľ splní svoj záväzok vyplývajúci zo Zmluvy riadnym vykonaním Servisných služieb a odovzdaním Vozidla Objednávateľovi. Po vykonaní Servisných služieb Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi, že objednané Servisné služby boli vykonané. Ak Objednávateľ neprevezme Vozidlo do času, do ktorého je povinný ho prevziať podľa Zmluvy alebo týchto VOP, záväzok Zhotoviteľa sa považuje za splnený uplynutím tohto času.

3.11. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vykonaním Servisných služieb tretiu osobu.

3.12. Vlastnícke právo k Zhotoviteľom použitým a dodaným náhradným dielom a inému materiálu v súvislosti s poskytnutými Servisnými službami prechádza na Objednávateľa až zaplatením dohodnutej ceny Servisných služieb v plnej výške a nie prevzatím Vozidla (výhrada vlastníckeho práva na Zhotoviteľom použité a dodané náhradné diely a iný materiál).

4. ODOVZDANIE A PREVZATIE VOZIDLA

4.1. Ak sa Objednávateľ a Zhotoviteľ nedohodli inak, Objednávateľ je povinný pristaviť Vozidlo a odovzdať Vozidlo Zhotoviteľovi za účelom vykonania Servisných služieb v prevádzke Zhotoviteľa uvedenej v Zákazkovom liste, v čase uvedenom v Zákazkovom liste. Zhotoviteľ je povinný v uvedenom čase Vozidlo od Objednávateľa prevziať. Ak Objednávateľ nepristaví a neodovzdá Vozidlo Zhotoviteľovi v čase uvedenom v Zákazkovom liste, Zhotoviteľ má právo od Zmluvy odstúpiť.

4.2. Zhotoviteľ nie je povinný prevziať od Objednávateľa Vozidlo a vykonať objednané Servisné služby pred úhradou preddavku na cenu objednaných Servisných služieb, ak bol preddavok podľa Zákazkového listu uplatnený.

4.3. Ak sa objednané Servisné služby týkajú škody na Vozidle, ktorá vznikla v dôsledku poistnej udalosti, je Objednávateľ povinný zabezpečiť obhliadku Vozidla osobou poverenou príslušnou poisťovňou vykonávajúcou likvidáciu takejto škodovej alebo poistnej udalosti. Pred takouto obhliadkou Vozidla Zhotoviteľ nie je povinný Vozidlo prevziať a/alebo vykonať objednané Servisné služby.

4.4. O odovzdaní a prevzatí Vozidla za účelom vykonania Servisných služieb bude vyhotovený písomný preberací protokol, v ktorom sa uvedie najmä označenie a popis Vozidla vrátane jeho výbavy, opis stavu Vozidla v čase odovzdania, počet najazdených kilometrov, množstvo pohonných hmôt v nádrži, súpis príslušenstva Vozidla a vecí nachádzajúcich sa vo Vozidle alebo pripevnených ku karosérii Vozidla a dátum a čas odovzdania Vozidla. Zhotoviteľ nezodpovedá za škodu na príslušenstve a veciach nachádzajúcich sa vo Vozidle alebo pripevnených ku karosérii Vozidla, ktoré nie sú uvedené v preberacom protokole.

4.5. Pri odovzdaní Vozidla Zhotoviteľovi Objednávateľ predloží Zhotoviteľovi k nahliadnutiu osvedčenie o evidencii Vozidla, príp. ďalšie doklady vzťahujúce sa k Vozidlu (napr. servisnú knižku). Objednávateľ je povinný odovzdať Vozidlo Zhotoviteľovi čisté, najmä zbavené akýchkoľvek hrubých nečistôt.

4.6. Zhotoviteľ po vykonaní Servisných služieb alebo po odstúpení niektorej zo zmluvných strán od Zmluvy odovzdá Objednávateľovi Vozidlo v prevádzke Zhotoviteľa uvedenej v Zákazkovom liste. Objednávateľ je povinný prevziať Vozidlo bezodkladne po oznámení Zhotoviteľa o vykonaní Servisných služieb alebo účinnosti odstúpenia niektorej zo zmluvných strán od Zmluvy, najneskôr však do jedného mesiaca od uplynutia času vykonania Servisných služieb uvedeného v Zákazkovom liste, a ak boli Servisné služby vykonané neskôr, do 1 (jedného) mesiaca od oznámenia Zhotoviteľa o vykonaní Servisných služieb, alebo do 1 (jedného) mesiaca od odstúpenia niektorej zo zmluvných strán od Zmluvy.

4.7. Objednávateľ je pri prevzatí Vozidla po vykonaní Servisných služieb povinný predložiť Zhotoviteľovi Zákazkový list.

4.8. O odovzdaní a prevzatí Vozidla Objednávateľom po vykonaní Servisných služieb bude vyhotovený písomný preberací protokol, v ktorom sa uvedie najmä označenie a popis Vozidla vrátane jeho výbavy, opis stavu Vozidla v čase prevzatia, počet najazdených kilometrov, množstvo pohonných hmôt v nádrži, súpis vecí nachádzajúcich sa vo Vozidle alebo pripevnených na karosérii Vozidla a dátum a čas prevzatia Vozidla Objednávateľom. Objednávateľ je povinný podpisom preberacieho protokolu potvrdiť Zhotoviteľovi prevzatie Vozidla. Akékoľvek námietky týkajúce sa stavu Vozidla je Objednávateľ povinný uviesť v preberacom protokole. Ak Objednávateľ po podpísaní tohto protokolu a prevzatí motorového vozidla neuvedie v preberacom protokole námietky týkajúce sa stavu Vozidla platí, že voči stavu Vozidla nemá námietky.

4.9. Objednávateľ je povinný dostatočne sa oboznámiť so stavom Vozidla a prevedením Servisných služieb pri prevzatí Vozidla, a to dôkladnou prehliadkou Vozidla. Ak v preberacom protokole nie je výslovne uvedené niečo iné, Objednávateľ podpisom preberacieho protokolu potvrdzuje, že stav Vozidla zodpovedá jeho stavu v čase odovzdania Zhotoviteľovi za účelom vykonania Servisných služieb. Na neskoršie námietky ohľadne stavu Vozidla sa neprihliada, ibaže nedostatky Objednávateľ nemohol pri prevzatí Vozidla zistiť. Tým nie sú dotknuté nároky Objednávateľa z vád vykonaných Servisných služieb.

4.10. Ak Objednávateľ neprevezme Vozidlo po vykonaní Servisných služieb do 1 (jedného) mesiaca od uplynutia času vykonania Servisných služieb uvedeného v Zákazkovom liste, a ak boli Servisné služby vykonané neskôr, do 1 (jedného) mesiaca od oznámenia Zhotoviteľa o vykonaní Servisných služieb, alebo ak Objednávateľ neprevezme Vozidlo do 1 (jedného) mesiaca od účinnosti odstúpenia niektorej zo zmluvných strán od Zmluvy, Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania, pričom zmluvná pokuta predstavuje kompenzáciu nákladov Zhotoviteľa spojených so skladovaním a opatrovaním Vozidla, tým nie je dotknuté právo Zhotoviteľa požadovať náhradu škody alebo vydanie bezdôvodného obohatenia.

4.11. Ak Objednávateľ neprevezme Vozidlo po vykonaní Servisných služieb, po odstúpení niektorej zo zmluvných strán od Zmluvy alebo v inom prípade v zmysle týchto VOP ani do 6 (šiestich) mesiacov odo dňa, keď bol povinný Vozidlo prevziať, má Zhotoviteľ právo Vozidlo predať. Zhotoviteľ o zamýšľanom predaji Vozidla Objednávateľa vopred upovedomí a poskytne mu dodatočnú lehotu 14 (štrnásť) dní na prevzatie Vozidla.

4.12. Ak dôjde k predaju neprevzatého Vozidla, Zhotoviteľ vyplatí Objednávateľovi výťažok predaja Vozidla, po odpočítaní ceny vykonaných Servisných služieb, poplatku za uskladnenie a nákladov predaja Vozidla, a to za predpokladu, že Objednávateľ uplatní u Zhotoviteľa právo na výťažok predaja Vozidla.

4.13. Zhotoviteľ, ktorý je inak povinný vydať/odovzdať Vozidlo Objednávateľovi, môže Vozidlo zadržať na zabezpečenie akejkoľvek svojej splatnej peňažnej pohľadávky voči Objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi zadržanie Vozidla (uplatnenie zádržného práva) a dôvody zadržania.

5. ČAS DODANIA

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať objednané Servisné služby najneskôr v čase uvedenom v Zákazkovom liste. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať Servisné služby aj v skoršom čase a Objednávateľ je v takomto prípade povinný Vozidlo prevziať. Čas vykonania Servisných služieb sa bez ďalšieho predlžuje o dobu omeškania Objednávateľa s pristavením Vozidla a jeho odovzdaním Zhotoviteľovi v zmysle Zákazkového listu.

5.2. Objednávateľ je v omeškaní s pristavením Vozidla a jeho odovzdaním Zhotoviteľovi aj v prípade, ak Zhotoviteľ neprevezme Vozidlo od Objednávateľa v čase uvedenom v Zákazkovom liste z dôvodu, že Objednávateľ do času pristavenia a odovzdania Vozidla uvedeného v Zákazkovom liste neuhradil preddavok na cenu objednaných Servisných služieb uvedený v Zákazkovom liste alebo z dôvodu, že Objednávateľ do času pristavenia a odovzdania Vozidla uvedeného v Zákazkovom liste neobstaral obhliadku Vozidla osobou poverenou poisťovňou vykonávajúcou likvidáciu škodovej alebo poistnej udalosti (ak sa objednané Servisné služby týkajú odstránenia škody na Vozidle, ktorá vznikla v dôsledku škodovej a/alebo poistnej udalosti).

5.3. Ak sa objednané Servisné služby týkajú odstránenia škody na Vozidle, ktorá vznikla v dôsledku škodovej a/alebo poistnej udalosti, Zhotoviteľ vykoná Servisné služby až po obhliadke Vozidla osobou poverenou poisťovňou vykonávajúcou likvidáciu takejto poistnej udalosti (odhad škody). Ak v čase pristavenia a odovzdania Vozidla Zhotoviteľovi nie je vykonaný odhad škody, čas vykonania Servisných služieb uvedený v Zákazkovom liste sa bez ďalšieho predlžuje o dobu od odovzdania Vozidla Zhotoviteľovi do vykonania odhadu škody.

5.4. Ak je Objednávateľ podľa Zákazkového listu povinný poskytnúť Zhotoviteľovi preddavok na cenu objednaných Servisných služieb, Zhotoviteľ vykoná Servisné služby až po zaplatení preddavku uvedeného v Zákazkovom liste. Ak v čase pristavenia a odovzdania Vozidla Zhotoviteľovi Objednávateľ neuhradil preddavok na cenu objednaných Servisných služieb uvedený v Zákazkovom liste, čas vykonania Servisných služieb uvedený v Zákazkovom liste sa bez ďalšieho predlžuje o dobu od odovzdania Vozidla Zhotoviteľovi do úhrady preddavku.

5.5. V prípade, ak Zhotoviteľ po uzavretí Zmluvy zistí existenciu prekážok, ktoré mu bránia vo vykonaní Servisných služieb v čase uvedenom v Zákazkovom liste, je Zhotoviteľ oprávnený určiť náhradný čas vykonania Servisných služieb, ktorý bezodkladne oznámi Objednávateľovi pred uplynutím dojednaného času vykonania Servisných služieb. Objednávateľ týmto akceptuje takto oznámené prekážky. Ak nastanú prekážky podľa tohto Článku VOP, nie je počas trvania týchto prekážok Zhotoviteľ v omeškaní.

5.6. Prekážkami brániacimi vykonať Servisné služby v čase uvedenom v Zákazkovom liste sa rozumejú najmä chýbajúce náhradné diely (súčiastky) potrebné pre vykonanie Servisných služieb (napr. z dôvodu omeškania ich dodávky zo strany výrobcu alebo distribútora), momentálny nedostatok prevádzkových kapacít Zhotoviteľa (napr. z dôvodu práceneschopnosti zamestnancov alebo iných pracovníkov Zhotoviteľa) alebo iné okolnosti, ktoré Zhotoviteľovi objektívne nedovoľujú vykonať Servisné služby v čase uvedenom v Zákazkovom liste, a ktoré Zhotoviteľ nemohol predvídať. Za prekážku sa považuje aj nedostatočná súčinnosť od Objednávateľa, ktorú je od neho možné v súvislosti s poskytovaním Servisných služieb požadovať. Ak nastanú prekážky podľa tohto Článku VOP, nie je počas trvania týchto prekážok Zhotoviteľ v omeškaní

5.7. Ak Objednávateľ od Zmluvy odstúpi, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi sumu pripadajúcu na (už) vykonané Servisné služby podľa dojednanej ceny Servisných služieb. Na úhradu uvedenej sumy vystaví Zhotoviteľ Objednávateľovi faktúru. Ustanovenia Zmluvy a týchto VOP, týkajúce sa zaplatenia ceny vykonaných Servisných služieb a odovzdania Vozidla Objednávateľovi, sa použijú primerane.

6. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi dojednanú cenu vykonaných Servisných služieb. Nárok na zaplatenie ceny vzniká Zhotoviteľovi vykonaním objednaných Servisných služieb. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, Zhotoviteľ je oprávnený požadovať od Objednávateľa primeraný preddavok na cenu objednaných Servisných služieb ešte pred prevzatím Vozidla od Objednávateľa a vykonaním Servisných služieb, vo výške uvedenej v Zákazkovom liste.

6.2. Na úhradu preddavku na cenu objednaných Servisných služieb vystaví Zhotoviteľ Objednávateľovi preddavkovú (zálohovú) faktúru so splatnosťou 7 (sedem) dní. Pred úhradou preddavku Zhotoviteľ nie je povinný prevziať Vozidlo od Objednávateľa a vykonať Servisné služby. Ak Objednávateľ neuhradí preddavok na cenu objednaných Servisných služieb včas – v lehote splatnosti preddavkovej faktúry Zhotoviteľa, Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy.

6.3. Cena Servisných služieb uvedená v Zákazkovom liste je dojednaná ako cena určená odhadom (rozpočtom) a vychádza z predpokladaného rozsahu objednaných Servisných služieb (predpokladaný rozsah Diela) podľa Zákazkového listu. Úplnosť takto určenej Ceny sa nezaručuje, pričom Zhotoviteľ môže požadovať primerané zvýšenie Ceny, ak sa pri vykonávaní Servisných služieb (Diela) objaví potreba ďalších Servisných služieb alebo iných činností nezahrnutých do takto určenej Ceny (rozpočtu), pokiaľ tieto Servisné služby alebo iné činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia Zmluvy. Tieto skutočnosti Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi (Zákazníkovi). V Časti nákladov a DM, v súvislosti s vykonávaním Servisných služieb, sa Cena určená podľa Zákazkového listu považuje za nezáväznú a Zhotoviteľ môže požadovať zvýšenie tejto Ceny o sumu účelne vynaložených nákladov a DM, ktorá nevyhnutne prevýši náklady a DM zahrnuté v pôvodne odhadovanej Cene v Zákazkovom liste (rozpočte). Tieto skutočnosti Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi (Zákazníkovi).

6.4. Cena Servisných služieb zahŕňa cenu výkonov (prác) Zhotoviteľa uskutočnených v súvislosti s vykonaním Servisných služieb a cenu materiálu (náhradných dielov a prevádzkových hmôt) použitého pri vykonaní Servisných služieb, a cenu drobného a pomocného materiálu (ďalej aj „DM”). DM predstavuje náklad spojený s opravou a údržbou prevzatého Vozidla do opravy, ktorý sa nedá osobitne vyúčtovať a je nevyhnutný pre riadnu opravu Vozidla. DM taktiež zahŕňa náklady spojené s likvidáciou nebezpečného odpadu. Za drobný a pomocný materiál a za náklady na likvidáciu odpadu účtuje Zhotoviteľ Zákazníkovi sumu, ktorá je stanovená hodnotou 9% z hodnoty realizovaných pracovných pozícií. Maximálna dosiahnutá hodnota tejto sumy môže byť 75,- EUR.

6.5. Hodinové sadzby Zhotoviteľa za výkony (práce) uskutočnené v súvislosti s vykonaním Servisných služieb pre jednotlivé typy (modely) vozidiel sú uvedené a dostupné k nahliadnutiu v platnom Cenníku servisných služieb – hodinových sadzieb (ďalej aj „Cenník“). Hodinové sadzby uvedené v Cenníku predstavujú cenu za normohodinu výkonov (prác) Zhotoviteľa uskutočnených v súvislosti s vykonaním Servisných služieb. Úplný Cenník ako aj cenník doplnkových služieb je Objednávateľovi dostupný v každej prevádzke Zhotoviteľa. Objednávateľ podpisom Zákazkového listu potvrdzuje, že sa oboznámil s Cenníkom a súhlasí s cenou Servisných služieb.

6.6. Časový rozsah výkonov (prác) potrebných pre vykonanie objednaných Servisných služieb pre jednotlivé typy (modely) vozidiel je stanovený na základe jednotkového systému určujúceho časové a technologické normy stanovené výrobcom príslušného typu (modelu) vozidla alebo ním povereným dovozcom vozidla pre Slovenskú republiku.

6.7. Ceny jednotlivých náhradných dielov (súčiastok) a prevádzkových hmôt dodaných Zhotoviteľom a použitých pri vykonaní Servisných služieb sú určené na základe aktuálneho Cenníka Zhotoviteľa alebo dovozcu/importéra príslušného typu (modelu) vozidla pre Slovenskú republiku.

6.8. Ak Objednávateľ od Zmluvy odstúpi, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi sumu pripadajúcu na (už) vykonané Servisné služby podľa pôvodne určenej ceny Servisných služieb. Na úhradu uvedenej sumy vystaví Zhotoviteľ Objednávateľovi faktúru. Ustanovenia Zmluvy a týchto VOP, týkajúce sa zaplatenia ceny vykonaných Servisných služieb a odovzdania Vozidla Objednávateľovi, sa použijú primerane.

6.9. Cena skutočne vykonaných Servisných služieb je splatná na základe faktúry Zhotoviteľa, ktorú Zhotoviteľ vystaví Objednávateľovi bezprostredne po vykonaní Servisných služieb. Splatnosť faktúry Zhotoviteľa je 14 (štrnásť) dní od vystavenia, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Predpokladom pre odovzdanie Vozidla Objednávateľovi je úplná úhrada ceny vykonaných Servisných služieb v zmysle faktúry Zhotoviteľa, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

6.10. Vykonané Servisné služby týkajúce sa odstránenia škody na Vozidle, ktorá vznikla v dôsledku škodovej a/alebo poistnej udalosti, Zhotoviteľ vyúčtuje osobitne (samostatne) a na úhradu ceny týchto Servisných služieb vystaví Zhotoviteľovi osobitnú (samostatnú) faktúru a osobitný (samostatný) dodací list.

6.11. Faktúra vystavená Zhotoviteľom musí obsahovať náležitosti v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. v platnom znení, ako aj číslo objednávky (Zákazkového listu). Vzhľadom na to, že Zhotoviteľ je platiteľom DPH v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. v platnom znení, Zhotoviteľ k dojednanej cene vykonaných Servisných služieb účtuje DPH v zákonom stanovenej výške.

6.12. Prílohou faktúry Zhotoviteľa za vykonané Servisné služby je dodací list, ktorý obsahuje súpis všetkých Servisných služieb vykonaných Zhotoviteľom a súpis náhradných dielov (súčiastok) použitých pri vykonaní Servisných služieb. Úhrada faktúry Zhotoviteľa sa realizuje bezhotovostným prevodom na bankový účet Zhotoviteľa, bezhotovostnou úhradou platobnou kartou prostredníctvom POS terminálu v prevádzke Zhotoviteľa alebo v hotovosti do pokladne v prevádzke Zhotoviteľa.

6.13. Objednávateľ je povinný zaplatiť fakturovanú cenu vykonaných Servisných služieb v lehote splatnosti faktúry Zhotoviteľa, najneskôr však pri prevzatí Vozidla od Zhotoviteľa po vykonaní Servisných služieb, ak sa Zhotoviteľ a Objednávateľ písomne nedohodnú inak. Do úplnej úhrady ceny vykonaných Servisných služieb si Zhotoviteľ vyhradzuje právo nevydať Vozidlo Objednávateľovi, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

6.14. Cena vykonaných Servisných služieb sa v prípade jej úhrady bezhotovostným prevodom na bankový účet Zhotoviteľa považuje za zaplatenú pripísaním na účet Zhotoviteľa.

6.15. V prípade, ak Objednávateľ požaduje úhradu ceny vykonaných Servisných služieb alebo ich časti poisťovňou priamo Zhotoviteľovi, je Objednávateľ povinný najneskôr pred uplynutím splatnosti faktúry za vykonané Servisné služby predložiť Zhotoviteľovi záväzný písomný doklad poisťovne o výške poskytnutého poistného plnenia (ďalej aj „Krycí list“). Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, predpokladom pre odovzdanie Vozidla Objednávateľovi je predloženie Krycieho listu a Objednávateľom zrealizovaná úhrada tej časti ceny vykonaných Servisných služieb v zmysle faktúry Zhotoviteľa, ktorá nie je krytá poistným plnením poisťovne podľa Krycieho listu (vrátane sumy spoluúčasti Objednávateľa na poistnej udalosti).

6.16. V prípade, ak Objednávateľ poruší svoju povinnosť zaplatiť Zhotoviteľovi cenu vykonaných Servisných služieb včas – v lehote splatnosti faktúry Zhotoviteľa, Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z neuhradenej (dlžnej) čiastky za každý deň omeškania. Tým nie je dotknutý nárok Zhotoviteľa na zaplatenie úrokov z omeškania vo výške stanovenej príslušným právnym predpisom ako aj práva na náhradu škody či práva na vydanie bezdôvodného obohatenia.

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady vykonaných Servisných služieb, ktorými Servisné služby trpia pri prevzatí Vozidla Objednávateľom, ako aj za vady Servisných služieb, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Vozidla v záručnej dobe. Ak Zhotoviteľ pri vykonávaní Servisných služieb zistí skryté prekážky týkajúce sa Vozidla a tieto prekážky znemožňujú vykonanie Servisných služieb dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný o tom upovedomiť Objednávateľa a zároveň je oprávnený prerušiť vykonávanie Servisných služieb a navrhnúť zmenu rozsahu poskytovaných Servisných služieb. Do dosiahnutia dohody o tejto zmene medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom je zhotoviteľ vykonávanie Servisných služieb oprávnený prerušiť. Ak sa takáto dohoda nedosiahne do 3 (troch) dní odo dňa oznámenia týchto prekážok Zhotoviteľovi, je Zhotoviteľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Zhotoviteľ má v takomto prípade nárok na cenu za časť vykonaných Servisných služieb do doby, než prekážky mohol odhaliť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Počas trvania týchto prekážok nie je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením si svojich povinností.

7.2. Záručná doba na vykonané Servisné služby je 12 (dvanásť) mesiacov, na opravované diely (šesť) mesiacov, ak osobitný záručný list vydaný Zhotoviteľom alebo všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú inak.

7.3. Na nové originálne náhradné diely (súčiastky) koncernu Volkswagen dodané Zhotoviteľom a použité pri vykonaní Servisných služieb, sa poskytuje záruka v trvaní 24 (dvadsaťštyri) mesiacov, ak Zákazkový list, osobitná písomná zmluva, záručný list vydaný Zhotoviteľom alebo všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú inak.

7.4. Pri náhradných dieloch (súčiastkach) podliehajúcich rýchlemu opotrebeniu sa poskytnutá záruka (záručná doba) vzťahuje výlučne na výrobné vady. Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku používania náhradných dielov (súčiastok) podliehajúcich rýchlemu opotrebeniu a v dôsledku bežnej amortizácii.

7.5. Vyhlásením v záručnom liste vydanom Objednávateľovi môže Zhotoviteľ poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v Zákazkovom liste, osobitnej písomnej zmluve alebo v týchto VOP. V záručnom liste môže Zhotoviteľ určiť ďalšie podmienky a rozsah poskytnutej záruky.

7.6. Ak Zhotoviteľ nevydá Objednávateľovi osobitný záručný list, za záručný list sa považuje faktúra Zhotoviteľa na úhradu ceny vykonaných Servisných služieb spolu s dodacím listom.

7.7. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia vozidla Objednávateľom po vykonaní Servisných služieb alebo po odstúpení od Zmluvy. Ak však Objednávateľ neprevezme Vozidlo v čase, kedy bol povinný Vozidlo prevziať, záručná doba začína plynúť od tohto času.

7.8. Ak sú Servisné služby vykonané nesprávne, má Objednávateľ právo na bezplatné odstránenie vady v rámci záručnej doby. Objednávateľ je povinný uplatniť práva zo zodpovednosti Zhotoviteľa za vady vykonaných Servisných služieb a tieto vady oznámiť Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu potom, čo Objednávateľ vadu zistil alebo bez zbytočného odkladu po tom, čo ich mal zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke Vozidla, alebo bez zbytočného odkladu po tom, čo mohli byť zistené neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti. Práva zo zodpovednosti za vady sa však musia uplatniť u Zhotoviteľa v záručnej dobe; inak zaniknú. Čas od uplatnenia práva až po odstránenie vady sa do záručnej doby nepočíta.

7.9. Zhotoviteľ je povinný reklamovanú vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 (tridsiatich) dní. Ak vadu nemožno odstrániť alebo ak ju Zhotoviteľ neodstráni v dohodnutej lehote alebo ak sa rovnaká vada vyskytne opätovne, má Objednávateľ právo na primerané zníženie ceny vykonaných Servisných služieb.

7.10. Na ďalšie podrobnosti ohľadne reklamácie vád Vozidla sa vzťahujú ustanovenia platného reklamačného poriadku Zhotoviteľa, ktorý je dostupný v prevádzke na viditeľnom mieste Zhotoviteľa uvedenej v Zákazkovom liste. Prijatím týchto VOP Objednávateľ zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s reklamačným poriadkom Zhotoviteľa a tento bez výhrad prijíma.

7.11. Práva Objednávateľa zo zodpovednosti Zhotoviteľa za vady vykonaných Servisných služieb nie sú prevoditeľné na tretiu osobu a voči Zhotoviteľovi je oprávnený ich uplatňovať výlučne Objednávateľ. Objednávateľ nie je oprávnený bez súhlasu Zhotoviteľa postúpiť pohľadávky vyplývajúce zo Zmluvy a právnych vzťahov, ktoré sa týkajú Vozidla na tretie osoby.

7.12. V prípade poškodenia Vozidla Objednávateľa vplyvom krupobitia (jav, pri ktorom kúsky ľadu rôzneho tvaru, veľkosti, váhy a hustoty vytvorené v atmosfére dopadajú na vozidlo a tým dochádza k jeho poškodeniu), Zhotoviteľ neznáša náklady na opravy takto poškodeného Vozidla Objednávateľa.

7.13. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela a prípadnú škodu (Servisných služieb) spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daným mu Objednávateľom, ak Zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov výslovne upozornil.

8. ZÁNIK ZMLUVY

8.1. Objednávateľ alebo Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy len z dôvodov uvedených v Zmluve, týchto VOP alebo všeobecne záväzných právnych predpisoch.

8.2. V prípade predčasného skončenia Zmluvy je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi sumu, ktorá pripadá na (už) vykonané Servisné služby. Ustanovenia Zmluvy a týchto VOP, týkajúce sa zaplatenia ceny vykonaných Servisných služieb a odovzdania Vozidla Objednávateľovi, sa použijú primerane.

8.3. Odstúpenie od Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomnou formou alebo prostredníctvom mailu, ktorý Objednávateľ uviedol. Oznámenie o odstúpení od Zmluvy musí obsahovať najmä identifikačné údaje Objednávateľa a Zhotoviteľa, dátum uzavretia Zmluvy, číslo Zákazkového listu, presnú špecifikáciu Vozidla a jednoznačným spôsobom vymedzený dôvod odstúpenia od Zmluvy.

8.4. V prípade odstúpenia od Zmluvy táto zaniká doručením oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Zhotoviteľ bezprostredne po odstúpení od Zmluvy vystaví Zhotoviteľovi faktúru na úhradu sumy pripadajúcej na (už) vykonané Servisné služby. Ustanovenia Zmluvy a týchto VOP, týkajúce sa zaplatenia ceny vykonaných Servisných služieb a odovzdania Vozidla Objednávateľovi sa použijú primerane, pričom odstúpenie od Zmluvy sa týchto ustanovení nedotýka a tieto platia a trvajú aj po zániku Zmluvy. Úhrada prijatá za čiastočne vykonané Servisné služby či vynaložené náklady z dôvodu odstúpenia od Zmluvy sa nepovažuje za bezdôvodné obohatenie. Práva a povinnosti, ktoré takto už vznikli pred účinnosťou odstúpenia, zostávajú zachované aj naďalej a to v rozsahu čiastočne uskutočnených Servisných služieb.

9. OSTATNÉ DOJEDNANIA

9.1. Objednávateľ je povinný vo všetkých písomných dokumentoch vždy uvádzať pravdivé, správne, aktuálne a úplné údaje, v rozsahu určenom Zhotoviteľom a nevyhnutnom na uzavretie Zmluvy a vykonanie všetkých úkonov týkajúcich sa Servisných služieb. Objednávateľ zodpovedá Zhotoviteľovi za škodu, ktorú mu spôsobí nepravdivým uvedením týchto údajov.

9.2. Ak Zmluva, tieto VOP alebo právny predpis v osobitných prípadoch neurčuje inak, doručovanie písomností a oznamovanie všetkých skutočností týkajúcich sa Zmluvy a vykonania objednaných Servisných služieb sa môže vykonať aj elektronickou formou, prostredníctvom elektronickej pošty. Elektronická pošta bude odosielaná na e-mailové adresy zmluvných strán uvedené v Zmluve. Správy elektronickej pošty sa považujú za doručené druhej zmluvnej strane dňom ich preukázateľného odoslania.

9.3. Písomnosti doručované poštou alebo osobne budú doručované na adresy Zhotoviteľa a Objednávateľa uvedené v Zmluve alebo na iné adresy, ktoré budú druhou zmluvnou stranou písomne oznámené neskôr. Písomnosti doručované osobne alebo poštou sa považujú za doručené momentom prevzatia písomnosti Zhotoviteľom alebo Objednávateľom osobne alebo na to určenou osobou. Písomnosť sa považuje za doručenú aj momentom, ak adresát písomnosť odmietne prevziať alebo ak adresát nepreberie písomnosť v odbernej lehote a to bez ohľadu na to, či sa o uvedenej písomnosti dozvedel. Ak adresát alebo príjemca písomnosti bezdôvodne odoprie prijať doručovanú písomnosť, považuje sa písomnosť za doručenú dňom, keď prijatie písomnosti bolo odopreté. V prípade neprevzatia písomnosti v odbernej lehote sa písomnosť považuje za doručenú márnym uplynutím lehoty na jej prevzatia.

9.4. Zhotoviteľ je oprávnený aj jednostranne previesť práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy na iného opravcu Vozidla. V prípade Servisných služieb, ktorými je záručná oprava, je Zhotoviteľ oprávnený jednostranne previesť práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy na iného opravcu Vozidla oprávneného na vykonávanie záručných opráv.

9.5. Uplatnením nároku na zmluvnú pokutu nie je dotknutý nárok na náhradu škody v celom rozsahu popri zmluvnej pokute či práva na vydanie bezdôvodného obohatenia. Na povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu nemá vplyv dodatočné splnenie zmluvnej povinnosti ani neskorší zánik Zmluvy. Uvedené ustanovenie sa týka aj uplatnenia úrokov z omeškania.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Všetky zmeny a doplnenia Zmluvy musia byť prijaté písomne, pričom pre zmeny alebo doplnenia Zmluvy postačuje aj podpis nového (aktualizovaného) Zákazkového listu Zhotoviteľom a Objednávateľom

10.2. Tieto VOP sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že prípadné spory sa budú snažiť vyriešiť predovšetkým dohodou. V prípade, že sa spor nepodarí vyriešiť dohodou, o ich spore bude rozhodovať príslušný súd Slovenskej republiky.

10.3. V prípade, ak je niektoré z ustanovení Zmluvy alebo týchto VOP neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, alebo ak sa takým stane po uzavretí Zmluvy, nedotkne sa to platnosti, účinnosti alebo vykonateľnosti ostatných ustanovení Zmluvy alebo týchto VOP. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú bezodkladne nahradiť neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie Zmluvy, takým platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré svojim obsahom čo najviac zodpovedá hospodárskemu účelu sledovanému neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným ustanovením. Rovnako bude postupovať Zhotoviteľ pri týchto VOP.

10.4. Tieto VOP vstupujú do platnosti a nadobúdajú účinnosť dňom: 01.01.2020 . Aktuálne znenie VOP je účinné od: 01.01.2020

10.5. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Zmena týchto VOP je účinná odo dňa ich zverejnenia na Webovom sídle Zhotoviteľa.

10.6. Objednávateľ vyhlasuje, že mal dostatočný́ časový́ priestor oboznámiť sa s obsahom platných VOP, s ich obsahom sa dôkladne oboznámil, tieto sú mu známe, ich obsahu porozumel a s VOP v celom rozsahu súhlasí, čo potvrdzuje podpisom Zmluvy.

10.7. Všetky ceny uvedené v týchto VOP sú vrátane 20% DPH.

10.8. Tieto VOP sa vzťahujú na Zmluvy uzavreté v sídle Zhotoviteľa a/alebo ktorejkoľvek prevádzke Zhotoviteľa.

________________________

Auto Gábriel, s.r.o. Košice

Pavol Gábriel, konateľ

error: Obsah je schráneny!