Ochrana osobných údajov | Auto Gabriel

Ochrana osobných údajov

Získavanie osobných údajov spoločnosťou Auto Gábriel, s.r.o. Košice, so sídlom Ul. Osloboditeľov 70, 040 17 Košice, IČO: 31 699 090 (ďalej len Auto Gábriel, s.r.o. Košice).


Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov 

Účinné od 25. mája 2018

Spoločnosť Auto Gábriel, s.r.o. Košice a jej dcérska spoločnosť Automotive Services s.r.o. sa svojim zákazníkom snažia poskytovať každý deň kvalitné služby. Nesmierne dôležitou súčasťou je starostlivosť o osobné údaje, ktoré s nami zdieľate. K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne a preto chceme, aby ste mali istotu, že vaše údaje sú u nás v bezpečí a aby ste vedeli, že ich používame nato, aby sme vám mohli ponúknuť lepšie a osobnejšie produkty a služby.  Táto informácia o spracúvaní osobných údajov vysvetľuje, aké osobné údaje budeme spracúvať, akým spôsobom, prečo ich spracúvame a komu sú osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené. 

Ako zákonný predpoklad slúži NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,  zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.

 

1. Kto je prevádzkovateľom?  

Prevádzkovateľom osobných údajov je vždy tá spoločnosť, ktorej boli údaje poskytnuté a ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov. Spravidla ide o tú spoločnosť, ktorej ste klientom. Prevádzkovateľom osobných údajov je Auto Gábriel, s.r.o. Košice, Osloboditeľov 70, 040 17 Košice, IČO: 31 699 090 a jej dcérska spoločnosť Automotive Services s.r.o., Vozárová 5, 040 17 Košice, IČO: 47 863 391 (ďalej len ako „my“, „náš“ alebo „Auto Gábriel“). Na Auto Gábriel sa môžete obrátiť písomne na e-mailovej adrese osobneudaje@gabriel.sk alebo na adrese Auto Gábriel, s.r.o. Košice, Osloboditeľov 70, 040 17 Košice. Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ zhromažďujeme, disponujeme nimi a nesieme zodpovednosť za ich riadne a zákonné spracúvanie. Voči nám, ako prevádzkovateľovi Vašich osobných údajov, môžete uplatňovať práva, o ktorých sa detailnejšie hovorí v samostatnej časti 6.  Aké sú vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom?
Chceli by sme Vás ubezpečiť, že spracúvanie Vašich osobných údajov prebieha u nás vždy iba v nevyhnutnom rozsahu danom konkrétnym účelom spracúvania.

2. Kto je dotknutou osobou?  

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva Auto Gábriel vo svojom informačnom systéme ako prevádzkovateľ.

Na účely tohto oznámenia sú dotknutými osobami:

• fyzické osoby, ktoré majú záujem o kúpu, predaj, servis, opravu alebo požičanie motorového vozidla

• fyzické osoby, ktoré si zakúpili tovar alebo službu


3. Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby, jednotlivé produkty a zákaznícku podporu, aby sme dodržali naše zákonné povinnosti, a tiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Zhromažďujeme osobné údaje o našich klientoch, vrátane potencionálnych klientov, ktorí majú o naše služby záujem alebo ktorí nám dali súhlas, aby sme ich mohli s ponukou produktov a služieb oslovovať.

Spracúvame najmä tieto kategórie osobných údajov:

■ Základné identifikačné údaje

Základné identifikačné údaje sú súčasťou každej zmluvy, ktorú s nami uzatvárate. Patrí medzi ne napríklad meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska, číslo preukazu totožnosti a podpis. 

■ Kontaktné údaje

Medzi kontaktné údaje patrí napríklad e-mail, telefónne číslo, kontaktná adresa.

■ Informácie o využívaní produktov a služieb

Medzi tieto informácie patria informácie o produktoch, ktoré u nás máte alebo ste mali, pričom na základe týchto informácií Vám môžeme odporučiť vhodné riešenie.  
 

4. Ako a na aký účel získavame a spracúvame vaše osobné údaje?  

Vaše osobné údaje budeme získavať a ďalej spracúvať na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe vášho súhlasu.


Spracúvanie bez potreby Vášho súhlasu

Právnym základom spracúvania pre účely, kde nie je potrebný váš súhlas, je najmä účel uzatvorenia a plnenia zmluvy, plnenie povinností v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ochrana našich práv a právom chránených záujmov. 

■ Spracúvanie na základe zmluvy, resp. predzmluvného vzťahu na základe Vašej žiadosti  

Vaše osobné údaje spracúvame na účely Vašej zmluvy, resp. predzmluvného vzťahu na základe Vašej žiadosti , pracujeme s nimi najmä pri rokovaní o uzavretí, zmene alebo spravovaní Vašej zmluvy, resp. predzmluvného vzťahu na základe Vašej žiadosti . V takom prípade sú spracúvané osobné údaje len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy, resp. predzmluvného vzťahu.  Vaše osobné údaje ďalej spracúvame na účely správy zmluvy,  resp. predzmluvného vzťahu alebo na rokovanie o uzavretí alebo zmene zmluvy uskutočnené na návrh dotknutej osoby. V takom prípade sú spracúvané osobné údaje len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na uzatvorenie a plnenie príslušnej zmluvy, resp. predzmluvného vzťahu. Pre tento účel je poskytnutie Vašich osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je však nevyhnutné na uzavretie zmluvy a jej následnú správu, resp. predzmluvného vzťahu. Bez týchto údajov by sme neboli schopní zmluvu s Vami vôbec uzavrieť a plniť z nej vyplývajúce povinnosti a práva. Uvedené platí aj pre predzmluvný vzťah.

■ Spracúvanie na základe oprávnených záujmov

Oprávnený záujem Auto Gábriel – zámer je oprávnený a neprevyšuje záujmy dotknutej osoby. Spočíva v priamom marketingu.

Auto Gábriel ako prevádzkovateľ je oprávnený na e-mailové adresy a telefónne čísla získané od svojich zákazníkov zasielať svoju marketingovú komunikáciu s ponukou tovarov a služieb.
Základom tohto oprávneného záujmu je:

- snaha o poskytovanie ponuky tovaru a služieb našim zákazníkom v najvyššej možnej kvalite a zlepšovanie nášho zákazníckeho vzťahu s nimi,

- starať sa o potreby našich zákazníkov;

- porozumenie našim zákazníkom vrátane vzorov, správania ako aj toho, čo sa im páči a nepáči;

- testovanie a vývoj nových služieb, ako aj vylepšovanie tých existujúcich

- zasielať oznámenia, o ktorých si myslíme, že ich budú zaujímať a budú pre nich potrebné a prospešné


Spracúvanie s Vaším súhlasom

■  Spracúvanie na marketingové účely

Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely marketingu, ak máme od Vás na tento účel udelený súhlas.
Marketing zahŕňa najmä tieto činnosti:

• ponuku produktov a služieb, ktorú Vám na základe Vášho súhlasu môžeme zasielať elektronicky, najmä formou e-mailov alebo správ zasielaných na mobilné zariadenia prostredníctvom telefónneho čísla, písomnou formou, či formou telefonického volania,

• automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku Vašim individuálnym potrebám,

• výskumy trhu a prieskumy spokojnosti zákazníkov s využívanými produktmi a službami.

Poskytnutý súhlas na marketingové účely je úplne dobrovoľný. Udelený súhlas na marketingové účely, trvá po dobu nasledujúcich 11 rokov do doby, než súhlas odvoláte. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne e-mailom na adrese osobneudaje@gabriel.sk alebo listom zaslaným na korešpondenčnú adresu Auto Gábriel, s.r.o. Košice, Osloboditeľov 70, 040 17 Košice. Ďalšie informácie ohľadom odvolania súhlasu sú uvedené v časti 8. Ako môžete súhlas odvolať?
 

5. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania Vašej zmluvy, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby. Po ukončení zmluvného, resp. predzmluvného vzťahu a vysporiadania všetkých záväzkov plynúcich, či súvisiacich so zmluvou, uchovávame Vaše osobné údaje nevyhnutne potrebný čas, a to po dobu, ktorá je vyžadovaná príslušnými právnymi predpismi.

♦ Predzmluvný vzťah na základe Vašej žiadosti

Osobné údaje sa uchovávajú po dobu 12 mesiacov.


♦ Zmluvný vzťah

Kúpne/predajné zmluvy sa uchovávajú po dobu 11 rokov.

Zákazkové listy a zmluvy o vykonaní servisných služieb sa uchovávajú po dobu 11 rokov.
Ostatné zmluvy o poskytnutí služieb sa uchovávajú po dobu 11 rokov.


♦ Marketing
Osobné údaje sa uchovávajú po dobu 11 rokov.


♦ Spotrebiteľská súťaž, Vernostný program

Osobné údaje sa uchovávajú po dobu, na ktorú dotknutá osoba poskytla súhlas, príp. po kratšiu dobu do odvolania súhlasu. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým súhlas daná osoba dala.


♦ Online mediálne kanály

Osobné údaje sa uchovávajú po dobu 18 mesiacov.

Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikujeme princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej sme povinní uchovávať osobné údaje, tak Vaše osobné údaje anonymizujeme z našich databáz a informačných systémov. V rámci spoločnosti máme nastavené prísne vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zaisťujú, že informácie nedržíme dlhšie, než sme oprávnení alebo povinní.


6. Aké sú vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom?

Bezpečnosť vašich osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé.  Tu sa dozviete, aké máte práva a čo môžete od nás požadovať. 

♦ Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou. 


♦ Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie. 


♦ Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak

už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
odvoláte svoj súhlas;
namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;


♦ Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme.

K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak

nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.


♦ Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.


♦ Právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
vytvárania zákazníckeho profilu,

môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody. Ak vznesiete námietku súvisiacu s priamym marketingom, prestaneme využívať vaše osobné údaje na priame marketingové účely.


♦ Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov

Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové stránky https://dataprotection.gov.sk/uoou/.


7. Ako nás môžete kontaktovať?

Ak máte k tejto informačnej povinnosti akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť, a to na e-mailovej adrese osobneudaje@gabriel.sk alebo listom zaslaným na korešpondenčnú adresu Auto Gábriel, s.r.o. Košice, Osloboditeľov 70, 040 17 Košice
 

8. Za ako dlho môžem očakávať odpoveď?

Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach Vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu sme oprávnení v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení lehoty vrátane uvedenia dôvodu Vás budeme informovať.
 

9. Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať a to iba v písomnej podobe, aby sme mali o vašom odvolaní riadny záznam. Odvolanie nezabudnite podpísať. Súhlas môžete odvolať:

  • zaslaním oznámenia na email osobneudaje@gabriel.sk;
  • listom zaslaným na korešpondenčnú adresu Auto Gábriel, s.r.o. Košice, Osloboditeľov 70,   040 17 Košice 
  • písomným vyhlásením podaným v ktorejkoľvek prevádzke Auto Gábriel

V prípade odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov na účely zasielania e-newslettra tak urobíte 

  • kliknutím na link „Odhlásiť z newslettera“, ktorý sa nachádza v pätičke alebo záhlaví každého reklamného mailu
     

10. Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom?

K osobným údajom má prístup prevádzkovateľ, jeho zamestnanci a môžu mať tiež aj zmluvní sprostredkovatelia, poskytovatelia IT služieb, audítori, finančná kontrola, súdy, úrady činné v trestnom konaní.

Napríklad môže ísť o externé spoločnosti spravujúce naše systémy, či iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov a tiež sú viazaní dodržiavaním striktných pravidiel na ochranu osobných údajov, vrátane dodržiavania mlčanlivosti tak, aby bol dodržaný čo najvyšší štandard právnej ochrany zodpovedajúci požiadavkám platných právnych predpisov v Slovenskej republike.

Vaše osobné údaje neposkytneme sprostredkovateľom alebo iným príjemcom, ktorí nie sú oprávnení ich spracúvať.


11. Zoznam sprostredkovateľov

EGOVAN, spol. s r.o.
kilian/amis s.r.o.
K_CORP s.r.o.
AMI Plus s.r.o.
Profesia, spol. s r.o.

ASGuard security s.r.o.


12. Používame automatizované spracúvanie

Radi by sme Vás informovali, že v rámci poskytovania našich služieb používame tzv. profilovanie, čiže automatizované spracúvanie. Automatizované spracúvanie je také spracúvanie osobných údajov, pri ktorom sú používané výhradne automatické informačné systémy, napríklad IT aplikácie, softvér, elektronické kalkulačky a pod.

Profilovanie používame pre dokonalejšie a rýchlejšie poskytovanie našich služieb. Automatizované procesy v rámci informačných systémov sú využívané za účelom vyhodnotenia Vašich konkrétnych osobných podmienok. Cieľom profilovania je poskytnutie kvalitných služieb presne podľa Vašich predstáv.